ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης και Συναλλαγές διέπουν τη χρήση του ιστότοπου cargominer.com το περιεχόμενό του γενικά, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία με την επωνυμία Cargo & Freight Services Ltd. (« CFS Ltd.», «εμείς», «εμάς») μέσω της Ιστοσελίδας. Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και τις Συναλλαγές πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης για τυχόν ενημερώσεις ή τροποποιήσεις. Μπορούμε να αναθεωρήσουμε τους Όρους ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση. Θα πρέπει να ελέγχετε τον ιστότοπο από καιρό σε καιρό για να ελέγχετε την τρέχουσα έκδοση των Όρων, επειδή είναι δεσμευτικοί για εσάς. Ορισμένες διατάξεις στους Όρους ενδέχεται να αντικατασταθούν από ρητά καθορισμένες νομικές ειδοποιήσεις που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του Ιστότοπου.

Τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στους παρόντες όρους διατηρούνται.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Απορρήτου, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. 

 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  ΕΝΝΟΙΕΣ
 • Όπου αναφέρονται οι όροι «η εταιρεία» ή «ο πάροχος» ή «ο μεσάζων», νοείται η Εταιρεία με την επωνυμία Cargo & Freight Services Ltd, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Οκτωβρίου 26, αριθμός 90, Τ.Κ. 54627, τηλ. +30 2310 520 006, e-mail info@cargominer.com, info@cargominer.com,ΓΕΜΗ [Γενικό Μητρώο] Αρ. 137656106000, ΑΦΜ 800707787, μέλος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης; και όπου χρησιμοποιούνται οι όροι "ιστότοπος" ή "πλατφόρμα" ή "ιστότοπος-πλατφόρμα", αυτό σημαίνει το λογισμικό που ανήκει στην Cargo & Freight Services Ltd, που φιλοξενείται στη διεύθυνση cargominer.com.
 • Όπου αναφέρεται ο όρος «χρήστης», νοείται ο συνδρομητής της ιστοσελίδας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • Όπου αναφέρεται ο όρος «φορτίο», σημαίνει προσφορά ή αναζήτηση ή ανταλλαγή σύμβασης μεταφοράς.
 • Όταν χρησιμοποιούνται οι όροι «μεταφορέας» ή «προμηθευτής» ή «πράκτορας», αυτό σημαίνει το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη μεταφορά.
 • Όταν χρησιμοποιούνται οι όροι "υπηρεσίες μας" ή "υπηρεσίες πλατφόρμας" ή "υπηρεσίες ιστότοπου", αυτό σημαίνει την ανάθεση μεταφοράς φορτίου στην εταιρεία ή την προμήθεια φορτηγού στην εταιρεία ή την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ των χρηστών και της δικτυακός τόπος.
 • Όπου οι όροι «Όροι Χρήσης και Συναλλαγές» ή «Όροι Χρήσης» ή «Παράρτημα» ή «εντός», σημαίνει αυτό το κείμενο όπου περιγράφονται αναλυτικά όλοι οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από αυτή τη χρήση. Ως εκ τούτου, η συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των χρηστών δεσμεύει πλήρως τα μέρη. Καμία τροποποίηση της συμφωνίας δεν θα είναι έγκυρη, εκτός εάν ενσωματωθεί στο παρόν κείμενο. Αυτό διέπεται και συμπληρώνεται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Ωστόσο, εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος κειμένου έρχεται σε αντίθεση με οποιαδήποτε διάταξη του νόμου, καθίσταται άκυρη, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων και της συμφωνίας γενικότερα.

Εάν είστε πάροχος μεταφορών, συμφωνείτε με το παρόν ότι ο ιστότοπος προορίζεται μόνο για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη ναυτιλία/μεταφορά και ότι η εργασία που παρέχετε θα περιλαμβάνει μόνο υπηρεσίες μεταφοράς. Εκτός από την προηγούμενη γραπτή μας συμφωνία, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τη Συνδρομή σας ως μέσο για την εμπορία ή την πώληση αγαθών ή άλλων υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την Εργασία.

Είναι ευθύνη του Χρήστη να επιλέξει έναν κατάλληλο Πάροχο Μεταφορών για την παροχή της Εργασίας και ευθύνη του Χρήστη και του Παρόχου Μεταφορών να διαπραγματευτεί τους όρους της Συναλλαγής.

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας. Πρέπει να παρέχετε πλήρεις, αληθείς, ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες κατά την εγγραφή σας, καθώς και να διατηρείτε όλες τις πληροφορίες ενημερωμένες (όταν υπάρχει οποιαδήποτε τροποποίηση) καθ' όλη τη χρήση της πλατφόρμας.

Η εγγραφή δεν είναι ανοιχτή σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Εάν εγγραφείτε ως επιχειρηματική οντότητα, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την οντότητα με την παρούσα Συμφωνία.

Κάθε εγγραφή είναι μόνο για έναν χρήστη. Δεν σας επιτρέπουμε να μοιράζεστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας με οποιοδήποτε άλλο άτομο ούτε με πολλούς χρήστες σε ένα δίκτυο. Επιπλέον, η Συνδρομή σας δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους.

Η ευθύνη για την ασφάλεια τυχόν κωδικών πρόσβασης που εκδίδονται ανήκει σε εσάς και είστε υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που γίνονται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας

 • ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση των στοιχείων του φυσικού ή νομικού προσώπου. Κατά τη διαδικασία εγγραφής και πριν ολοκληρωθεί, οι υποψήφιοι χρήστες πρέπει να ανεβάσουν στον ιστότοπο τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

1). Για φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει φορτίο:

 1. α) Εμπορική εταιρεία β) Επωνυμία εταιρείας γ) Αριθμός ΦΠΑ δ) Χώρα ε) Καταστατικό της εταιρείας στ) Τηλέφωνο επικοινωνίας ζ) Όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας η) περιοδικές πληρωμές ΦΠΑ
 2. Στην περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου που προσφέρει φορτηγό:

(α) εμπορική εταιρεία (β) επωνυμία εταιρείας (γ) αριθμός ΦΠΑ (δ) χώρα (ε) καταστατικό της εταιρείας (στ) αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας (ζ) όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας (η) περιοδικές πληρωμές ΦΠΑ (θ) άδειες μεταφοράς (ι) ασφαλιστήριο συμβόλαιο (κ) CMR.

 • ΙΣΧΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχουν στον ιστότοπο και για την προστασία του απορρήτου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής τους. Για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τα μέλη χρήστη πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την εταιρεία. Η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι κανενός σχετικά με την εγκυρότητα και την ορθότητα των δεδομένων που παρέχονται από τους χρήστες. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ανακρίβεια, ανακρίβεια, παραποίηση ή πλαστογραφία των παραπάνω εγγράφων. Σε περίπτωση εγγραφής νομικής οντότητας ως χρήστη, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του αρμόδιου επικοινωνίας και το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση τροποποίησης των δεδομένων, ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τα νέα δεδομένα ή/και να διορθώσει τα ενημερωμένα δεδομένα του στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό όταν αυτό καταστεί δυνατό.

 • ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ

Με την εγγραφή του στην πλατφόρμα, ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης που περιγράφονται στο παρόν παράρτημα, παρέχει τη συγκατάθεσή του για τις διαδικασίες του ιστότοπου και δίνει τη συγκατάθεσή του όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω (Ενότητα Β – Πολιτική Απορρήτου και GDPR). Οι όροι του ιστότοπου, όπως περιγράφονται σε αυτό το παράρτημα, είναι αδιαπραγμάτευτοι. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν τους όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η συναίνεση του χρήστη στους τροποποιημένους όρους θεωρείται δεδομένη σε περίπτωση που οι χρήστες δεν εκφράσουν αμέσως την αντίθετη γνώμη τους και το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την τροποποίηση. Από την άλλη, οι όροι και οι υποχρεώσεις που μπορεί να έχει θέσει ο χρήστης για τα συμβαλλόμενα μέρη δεν είναι δεσμευτικοί για την εταιρεία, ακόμη και αν η εταιρεία δεν αντιτίθεται ρητά στους όρους.

 • ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Οι χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο σύμφωνα με τις αρχές χρήστη, την επιχειρηματική ηθική και την καλή πίστη. Η χρήση του ιστότοπου δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με την ελληνική ή κοινοτική νομοθεσία, ούτε με τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Η εταιρεία, ο κάτοχος της ιστοσελίδας-πλατφόρμας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση υποχρεώσεων ή για οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά μεταξύ των χρηστών, την πλήρη ευθύνη του οποίου φέρει ο χρήστης. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση των χρηστών στον ιστότοπο σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, ηθικών δικαιωμάτων, εμπορικών ηθών, καλής πίστης, καθώς και του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου και των σχετικών Διεθνών Συνθηκών.

 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο σύμφωνα με τις αρχές χρήστη, την επιχειρηματική ηθική και την καλή πίστη. Η χρήση του ιστότοπου δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με την ελληνική ή κοινοτική νομοθεσία, ούτε με τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Η εταιρεία, ο κάτοχος της ιστοσελίδας-πλατφόρμας, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε παράβαση υποχρεώσεων ή για οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά μεταξύ των χρηστών, την πλήρη ευθύνη του οποίου φέρει ο χρήστης. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει την πρόσβαση των χρηστών στον ιστότοπο σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων, ηθικών δικαιωμάτων, εμπορικών ηθών, καλής πίστης, καθώς και του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου και των σχετικών Διεθνών Συνθηκών.

 • ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που η εταιρεία αντιληφθεί ότι υπάρχει παραβίαση από τον χρήστη αυτού του εγγράφου ή η εταιρεία λάβει παράπονο από άλλο χρήστη για μη εκτέλεση σύμβασης που συμφωνήθηκε μέσω του ιστότοπου, η εταιρεία ειδοποιεί στη συνέχεια τον ενδιαφερόμενο χρήστη σχετικά με την παραβίαση ή διαμαρτύρονται και τους καλεί να υποβάλουν τις απόψεις τους εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση από την εταιρεία στον χρήστη. Εάν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία ή η εταιρεία θεωρήσει ότι ο χρήστης φταίει, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει τον χρήστη από τον ιστότοπο ή/και να κινήσει νομικά μέτρα κατά του χρήστη. Σε περίπτωση απομάκρυνσης χρήστη, η τιμή μεταφοράς που καταβλήθηκε (για παρόχους φορτίου) δεν επιστρέφεται στον χρήστη, ούτε καταβάλλεται η συμφωνημένη τιμή μεταφοράς (για προμηθευτές φορτηγών ή μεταφορέων).

 • ΤΟΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και ενός χρήστη αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο.

 • ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 Η εγγραφή και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας / πλατφόρμας ανταλλαγής εμπορευμάτων είναι εντελώς δωρεάν. Για κάθε αίτημα μπορείτε να ανεβάσετε εύκολα και άμεσα στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα για να βρείτε φορτία και να τοποθετήσετε προσφορές για όλους τους πελάτες και προμηθευτές μεταφορών με ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή και ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ συνδρομή χωρίς κόστος. Υπάρχει μόνο μείωση κόστους σε όλες τις αποστολές με €5 προμήθεια ΜΟΝΟ για κρατημένες προσφορές & φορτίο στον ναύλο!
Το τιμολόγιο θα σταλεί στο email σας μετά την παραλαβή του ποσού της κατάθεσης &τα τραπεζικά έξοδα εφαρμόζονται στο αρχικό ποσό του λογαριασμού σας. Το δικαίωμα χρήσης είναι μη μεταβιβάσιμο και ανεφάρμοστο.

 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος από τις 9:00 έως τις 17:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 ώρες την ημέρα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο Ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης συστήματος, συντήρησης ή επισκευής ή για οποιονδήποτε λόγο που δεν ελέγχουμε

 • ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οποιαδήποτε άμεση επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, δηλαδή η παράκαμψη της πλατφόρμας, απαγορεύεται ρητά μετά την υπογραφή σύμβασης μεταφοράς ή μετά την εκτέλεση σύμβασης μεταφοράς, ακόμη και για άλλες μεταφορές που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Δηλ. η εταιρεία ορίζει με την παρούσα ρήτρα μn-ανταγωνισμού για όλους τους χρήστες της πλατφόρμας, δηλαδή τους αντισυμβαλλομένους της, και οι χρήστες την αποδέχονται άνευ όρων μόλις γίνουν αντισυμβαλλόμενοι, δηλαδή με την εγγραφή τους στον ιστότοπο. Η ρήτρα αυτή δημιουργεί υποχρέωση για κάθε χρήστη να αποφεύγει κάθε είδους ανταγωνιστική δραστηριότητα έναντι της εταιρείας. Ενδεικτικά, κάθε χρήστης υποχρεούται να αποφεύγει τα εξής: διεξαγωγή μεμονωμένων ανταγωνιστικών ενεργειών σε βάρος της εταιρείας, εκμετάλλευση, προς αποκλειστικό όφελος ή προς όφελος τρίτου και σε βάρος της εταιρείας, οποιασδήποτε πληροφορίας λαμβάνει. από ή μέσω της εταιρείας, χρησιμοποιώντας το πελατολόγιο της εταιρείας, δηλαδή άλλους χρήστες της πλατφόρμας, για τους οποίους ο χρήστης ενημερώθηκε άμεσα ή έμμεσα μέσω της ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε προσπάθεια παράκαμψης της πλατφόρμας, όσο έμμεση κι αν είναι, θεωρείται ως παραβίαση της ρήτρας. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, η εταιρεία δικαιούται αποζημίωση από καθένα από τα μέρη, η οποία θα ευθύνεται από κοινού. Οι χρήστες υποχρεούνται να ενημερώνουν την εταιρεία, κάτοχο της ιστοσελίδας-πλατφόρμας, σε περίπτωση που συναντήσουν παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της παραπάνω ρήτρας από οποιονδήποτε χρήστη. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, και οι δύο θα θεωρηθούν αλληλεγγύως υπεύθυνοι.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ GDPR

 • ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ιστότοπος είναι σύμφωνος με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/697 (GDPR) και υπεύθυνοι για την επεξεργασία δεδομένων είναι οι: Ελένη Χατζούδη και Μαγδαληνή Παπαδοπούλου, τηλ.: 2310520006, email: info@cargominger.com.

 • ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Με την εγγραφή του, ο χρήστης αποδέχεται τους όρους που αναφέρονται στο παρόν, συναινώντας ρητά στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία, καθώς και για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων μεταξύ των χρηστών. Ο χρήστης πρέπει να παρέχει ακριβή, έγκυρα, πλήρη δεδομένα όπως απαιτείται στην Ενότητα Α, Παράγραφος 3 αυτού του εγγράφου. Τα έγγραφα που ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ανανεώνονται και να ανεβαίνουν στον ιστότοπο το συντομότερο δυνατό.

 • ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης του ιστότοπου από τον χρήστη, καθώς και για περίοδο έξι (6) μηνών από τη λήξη οποιασδήποτε χρήσης του ιστότοπου-πλατφόρμας από τον χρήστη ή τη λήξη της παροχής υπηρεσίες από την εταιρεία.

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνεται σωστά για την επεξεργασία των δεδομένων που ο χρήστης έχει παράσχει στην εταιρεία, το δικαίωμα της απρόσκοπτης πρόσβασής του στα δεδομένα του, το δικαίωμα άμεσης διόρθωσης των δεδομένων του όταν αυτά είναι λάθος, το δικαίωμα διαγραφής τα δεδομένα τους όποτε ο χρήστης το επιθυμεί και το δικαίωμα να μεταφέρει τα δεδομένα του όταν το επιθυμεί, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης όταν θεωρεί ότι τα δεδομένα του χρησιμοποιούνται ακατάλληλα. Ο χρήστης μπορεί να ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα στέλνοντας email στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα δεν είναι ορατά σε άλλους χρήστες. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια και την εγκυρότητα των δεδομένων που δηλώνει.

ΛΗΞΗ

Μπορούμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την πρόσβασή σας και/ή τη χρήση του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση όπου:

υπάρχει μια κανονιστική ή νομοθετική αλλαγή που περιορίζει την ικανότητά μας να παρέχουμε πρόσβαση στον Ιστότοπο.

υπάρχει οποιοδήποτε γεγονός πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό μας που μας εμποδίζει να παρέχουμε πρόσβαση στον Ιστότοπο (για παράδειγμα, και χωρίς περιορισμό, τεχνικές δυσκολίες, προβλήματα χωρητικότητας και αστοχίες επικοινωνιών). ή θεωρούμε ότι κάνετε κατάχρηση του ιστότοπου ή ενεργείτε με άλλο τρόπο κατά παράβαση των Όρων. Δεν χρησιμοποιείτε διαφορετικά εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Cargo & Freight Services Ltd. (είτε αυτά είναι εγγεγραμμένα ή μη) τα οποία εμφανίζονται στον Ιστότοπο χωρίς τη ρητή γραπτή μας άδεια.

δεν συνδέεστε από ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς. και ο ιστότοπός σας δεν περιέχει περιεχόμενο που, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, θεωρούμε αντιπαθητικό, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο, κατά παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή που δεν συμμορφώνεται με άλλον τρόπο με όλους τους ισχύοντες νόμους και Κανονισμοί

 • ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Με την αίτηση εγγραφής, ο χρήστης συμφωνεί ρητά σε έλεγχο φερεγγυότητας από την εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να δεχθεί μη φερέγγυους πιθανούς χρήστες ως χρήστες-συνδρομητές. Η εταιρεία, φυσικά, θα ενημερώσει τυχόν αρμόδιες αρχές εάν η εταιρεία αντιληφθεί κάτι τέτοιο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

 • ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΗΣΗΣ

 Ο χρήστης μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεση για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας δήλωση στη διεύθυνση e-mail του αρμόδιου για την επεξεργασία δεδομένων, συνοδευόμενη από επιβεβαιωτική τηλεφωνική κλήση εκ μέρους του χρήστη. Οποιαδήποτε δήλωση ανάκλησης της συγκατάθεσης του χρήστη έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη λύση της συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη και τον τερματισμό της υπηρεσίας για λογαριασμό της εταιρείας. Σε περίπτωση απόσυρσης της συγκατάθεσης ενός χρήστη, ο χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων (εάν υπάρχει), ακόμη και αν η συνδρομή του δεν έχει λήξει.

 • ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Η εταιρεία δεν αποστέλλει δεδομένα χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί και να εκτελεστεί τα συμβόλαια μεταφοράς και μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο. Η εταιρεία συλλέγει και αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, συμβάσεων και διαχείρισης πελατών. Η εταιρεία μπορεί να στείλει με email εμπορικές προτάσεις σχετικά με διαθέσιμο φορτίο ή φορτηγά, εκτός εάν δηλώσετε ρητά την άρνησή σας κατά την εγγραφή σας.

Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες στον Ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια ή την πληρότητα του υλικού στον Ιστότοπο. Μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στο υλικό στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Το υλικό στον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο και δεν δεσμευόμαστε να ενημερώσουμε τέτοιο υλικό.

Τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας παρέχονται "ως έχουν" και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σε σχέση με τέτοιο περιεχόμενο. Στο ΜΕΓΙΣΤΟ βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Cargo & Freight Services Ltd. αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, ρητές, σιωπηρές, νόμιμες ή άλλες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης, και αυτά που προκύπτουν από τη συναλλαγή, τη χρήση ή το εμπόριο.

Απαγορεύεται η δημοσίευση ή η μετάδοση προς ή από τον Ιστότοπο οποιουδήποτε υλικού:

που είναι απειλητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, άσεμνο, προσβλητικό, πορνογραφικό, καταχρηστικό, ικανό να υποδαυλίσει φυλετικό μίσος, μεροληπτικό, απειλητικό, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, βλάσφημο, κατά παραβίαση της εμπιστοσύνης, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση ή ενόχληση.

για τις οποίες δεν έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες ή/και εγκρίσεις·

που συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, εγείρει αστική ευθύνη, είναι κατά τα άλλα παράνομη ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο· ή

που είναι τεχνικά επιβλαβές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιών υπολογιστών, λογικών βομβών, δούρειων ίππων, σκουληκιών, επιβλαβών στοιχείων, κατεστραμμένων δεδομένων ή άλλου κακόβουλου λογισμικού ή επιβλαβών δεδομένων).

Δεν επιτρέπεται η κατάχρηση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, μέσω εισβολής).

Θα συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική απόφαση που θα μας ζητήσει ή θα μας κατευθύνει να αποκαλύψουμε την ταυτότητα ή να εντοπίσουμε οποιονδήποτε δημοσιεύει οποιοδήποτε υλικό κατά παράβαση αυτού.

 • COOKIES, SESSIONS, PLUGIN

 Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies, περιόδους σύνδεσης και προσθήκες. Κατά την εγγραφή, ο χρήστης δηλώνει ρητά ότι συναινεί στη χρήση τους. Οι χρήστες πρέπει να δίνουν ελεύθερα μια σαφή και καταφατική ενέργεια ώστε να υποδείξουν τη συγκατάθεσή τους προκειμένου ο ιστότοπός σας να ενεργοποιεί cookies και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Η λύση συναίνεσης για cookie επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν το απόρρητο των δεδομένων τους στον ιστότοπό μας σε πλήρη συμμόρφωση με τον GDPR.

 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Με την εγγραφή του, ο χρήστης συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγει η εταιρεία για στατιστικούς σκοπούς μέσω του Google Analytics και του AdWords.

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα χρήστη αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, στο μέτρο του δυνατού, για την προστασία των δεδομένων κάθε χρήστη.

 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΥΛΕΣ

 Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν εξωτερικούς συνδέσμους – πύλες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα – πλατφόρμα, σχετικά με το περιεχόμενό τους, τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτές και τους όρους χρήσης.

Οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων στον Ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας. Εάν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, αποχωρείτε από τον Ιστότοπο. Δεν έχουμε ελέγξει κανέναν από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και δεν ελέγχουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ασφάλεια ή τη διαθεσιμότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν υποστηρίζουμε ούτε κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με αυτά, οποιοδήποτε υλικό που βρίσκεται εκεί ή οποιεσδήποτε συνέπειες από τη χρήση τέτοιων ιστότοπων. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων που συνδέονται με τον Ιστότοπο, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Εάν θέλετε να συνδεθείτε με τον Ιστότοπο, μπορείτε να το κάνετε μόνο με βάση το γεγονός ότι συνδέεστε, αλλά δεν αναπαράγετε, στην αρχική σελίδα του ιστότοπου και υπό τους ακόλουθους όρους:

δεν αφαιρείτε, παραμορφώνετε ή αλλοιώνετε με άλλο τρόπο το μέγεθος ή την εμφάνιση οποιωνδήποτε λογότυπων που χρησιμοποιούνται από εμάς στον Ιστότοπο.

δεν δημιουργείτε πλαίσιο ή οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον περιήγησης ή περιγράμματος γύρω από τον Ιστότοπο.

δεν υπονοείτε με κανέναν τρόπο ότι εγκρίνουμε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες εκτός από τα δικά μας.

δεν παραποιείτε τη σχέση σας μαζί μας ούτε παρουσιάζετε άλλες ψευδείς πληροφορίες σχετικά με αυτήν·

Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσουμε το δικαίωμα που παρέχεται στην ρήτρα 8.2 για οποιονδήποτε ή κανένα λόγο και να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνουμε κατάλληλη.

Θα μας αποζημιώσετε πλήρως για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστούμε λόγω παραβίασης.

 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πληροφορίες (εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, υπηρεσίες κ.λπ.) που δημοσιεύονται στον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και των εκπροσώπων της και προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Σε περίπτωση παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων της εταιρείας, η εταιρεία δικαιούται νόμιμα να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα ονόματα «cargominer», «Cargo Management Platform – Cargo & Freight Services Ltd» και άλλες μάρκες που εμφανίζονται στο https://cargominer.com είναι εμπορικά σήματα της Cargo & Freight Services Ltd. Κατά συνέπεια, οι χρήστες αποδέχονται ότι η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, Απαγορεύεται ρητά η πώληση, η εκμετάλλευση και η γενική χρήση με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και εν μέρει, του περιεχομένου του ιστότοπου.

Τα εμπορικά σήματα της Cargo & Freight Services Ltd. δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν με κανέναν τρόπο χωρίς την άδεια της εταιρείας. Το λογισμικό Cargominer.com είναι πνευματική ιδιοκτησία της Cargo & Freight Services Ltd, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ο χρήστης δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί το λογισμικό και τις πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστότοπο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τους σκοπούς και τους τρόπους που ορίζονται στο παρόν. Οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ή επωνυμίες επιχειρήσεων που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Επιτρέπεται να προβάλετε, να εκτυπώσετε και να κατεβάσετε αποσπάσματα από τον Ιστότοπο για δική σας χρήση με βάση ότι:

κανένα έγγραφο ή σχετικό γραφικό στον Ιστότοπο δεν τροποποιείται με οποιονδήποτε τρόπο.

δεν χρησιμοποιούνται γραφικά στον Ιστότοπο χωριστά από το αντίστοιχο κείμενο. και

οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων μας και αυτή η σημείωση άδειας εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το υλικό στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, φωτογραφιών και γραφικών εικόνων) ανήκουν σε εμάς ή στους δικαιοπαρόχους μας. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αποσπασμάτων από τον Ιστότοπο εκτός από τα σύμφωνα με το και εάν παραβιάσετε την άδειά σας για χρήση του Ιστότοπου τερματίζεται αυτόματα και πρέπει να καταστρέψετε αμέσως τυχόν ληφθέντα ή εκτυπωμένα αποσπάσματα από τον Ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της ρήτρας 1, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή να αποθηκευτεί σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ηλεκτρονικό σύστημα ή υπηρεσία ανάκτησης χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.

 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η Cargo & Freight Services Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντί ​​σας για τυχόν έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, ποινικές ή αποθετικές ζημίες (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κέρδους, εσόδων ή δεδομένων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με τον Ιστότοπο, τη χρήση του ιστότοπου ή της παρούσας Συμφωνίας, όπως και αν προκληθεί, και βάσει οποιασδήποτε αιτίας αγωγής ή θεωρίας ευθύνης (συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης, αμέλειας, αποζημίωσης ή άλλης θεωρίας ευθύνης για αδικοπραξία) ακόμη και αν ενημερωθεί για πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Cargo & Freight Services Ltd. συνολική σωρευτική ευθύνη έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου που προκύπτει από ή σε σχέση με τον Ιστότοπο, τη χρήση του ιστότοπου ή της παρούσας Συμφωνίας, από όλες τις αιτίες δράσης και όλα τα θεωρίες ευθύνης, θα περιορίζονται και δεν θα υπερβαίνουν τα Τέλη που καταβάλατε στην Cargo & Freight Services Ltd. κατά την περίοδο πληρωμής που προηγείται της αξίωσης. Τα μέρη συμφωνούν ότι αυτό το τμήμα αντιπροσωπεύει μια λογική κατανομή του κινδύνου.

 • ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποποιούμαστε και παραιτείστε με το παρόν οποιεσδήποτε αξιώσεις εναντίον μας που βασίζονται, σχετίζονται με ή προκύπτουν από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του ιστότοπου, οποιωνδήποτε ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν και οποιωνδήποτε υλικά που δημοσιεύονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ευθύνης για:

απώλεια εισοδήματος ή εσόδων·

απώλεια της επιχείρησης.

απώλεια κερδών ή συμβάσεων·

απώλεια της αναμενόμενης εξοικονόμησης·

απώλεια δεδομένων·

απώλεια υπεραξίας.

σπατάλη χρόνου διαχείρισης ή γραφείου.

οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και/ή τον κωδικό πρόσβασής σας για πρόσβαση στον Ιστότοπο με οποιοδήποτε αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αλλαγών στις εξουσιοδοτήσεις.

ο ιστότοπος είναι εν όλω ή εν μέρει ανενεργός ή μη προσβάσιμος.

χρήση του ιστότοπου

ιοί ή άλλο κακόβουλο λογισμικό μεταφέρονται στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα.

υπάρχουν σφάλματα, σφάλματα ή ανακρίβειες στις Υπηρεσίες ή στα αποτελέσματα που παράγονται από τον Ιστότοπο.

περιεχόμενο τρίτων, ενέργειες ή αδράσεις στον Ιστότοπο ή σε σχέση με αυτόν·

αναστολή ή άλλη ενέργεια που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τον λογαριασμό σας από εμάς.

διαγραφή, διαφθορά ή καταστροφή οποιωνδήποτε Δεδομένων σας και

για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, όσο και αν προκύψει και είτε προκλήθηκε από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παράβασης σύμβασης ή άλλου είδους, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο.

Αυτό δεν επηρεάζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας, ούτε την ευθύνη μας για δόλια ψευδή δήλωση ή ψευδή δήλωση ως προς ένα θεμελιώδες ζήτημα, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 • ΓΕΝΙΚΑ

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας και, ειδικότερα, την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, εάν και στο βαθμό που ισχύουν οι νόμοι.

Εγγυάστε ότι είναι νόμιμο για εσάς να προβάλλετε τον Ιστότοπο στη δικαιοδοσία στην οποία υπάγεστε. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους αυτής της δικαιοδοσίας, κατά την προβολή ή τη χρήση του περιεχομένου του.